Deklaracja dostępności:

      Do pobrania:  

Deklaracja dostępności Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Mielcu

Wstęp MZBM w Mielcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://mzbm.mielec.pl Data publikacji strony internetowej: 17.11.2019 r. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 23.09.2020 r. Oświadczenie sporządzono dnia: 23.09.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Status pod względem zgodności z ustawą Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Informacja o ułatwieniach dla użytkowników:
 • Strona wyposażona jest w tryb kontrastowy, dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Strona dostosowana jest do urządzeń mobilnych
 • Możliwa zmiana rozmiaru strony:
Przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy: [CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok [CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab. Brak pułapki na klawiaturę.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.
 • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej: sekretariat.mzbm@biznes.mielec.pl Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Procedura Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Dostępność architektoniczna MZBM w Mielcu posiada trzy budynki, które obsługują mieszkańców w załatwianiu spraw urzędowych. Budynek główny przy ulicy Biernackiego 1.
 1. Przed budynkiem wydzielono trzy miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 2. Budynek  posiada podjazd dla wózków inwalidzkich, którym można dostać się na parter budynku.
 3. Na parterze brak jest toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 4. Budynek nie posiada windy.
Na I-szm piętrze budynku można bezpośrednio załatwić m.in. sprawy związane z rozliczeniem finansowym Wspólnot Mieszkaniowych i mieszkań komunalnych, informacji związanych z możliwością wynajęcia lokali użytkowych będących w zasobach MZBM Mielec, składanie wniosków , skarg oraz ich rozpatrywanie przez Prezesa MZBM Mielec lub otrzymać pomoc w załatwieniu pozostałych spraw realizowanych przez MZBM Mielec. Budynek przy ulicy Żeromskiego 26 A
 1. Przed budynkiem nie wydzielono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 2. Budynek nie posiada podjazd dla wózków inwalidzkich, którym można dostać się na parter budynku.
 3. Budynek nie posiada windy.
W budynku tym mieści się Administracja Domów Mieszkalnych nr -2 , która odpowiada za bieżące utrzymanie w sprawności technicznej i eksploatacyjnej obiektów Wspólnot Mieszkaniowych w budynkach przy ulicach : Niepodległości 18, Niepodległości 6, Niepodległości 8,  Chopina 1, Chopina 2, Chopina 3, Chopina 4, Chopina 6, Chopina 10, Chopina 12, Chopina 14, Kędziora 1, Kochanowskiego 1, Kochanowskiego 2, Kochanowskiego 3, Kochanowskiego 4, Fredry 1, Fredry 2, Fredry 4, Kraszewskiego 1, Kraszewskiego 2, Warneńczyka 9, Tetmajera 2, Tetmajera 4, Bogusławskiego 1, Bogusławskiego 2, Bogusławskiego 3, Bogusławskiego 4. , Niepodległości 4, Niepodległości 10, Niepodległości 20, Niepodległości 22, Skłodowskiej 6, Asnyka 1, Asnyka 2, Asnyka 3, Asnyka 4, Wyspiańskiego 1, Wyspiańskiego 2, Wyspiańskiego 3, Konopnickiej 1, Konopnickiej 3, Konopnickiej 6, Chopina 8, Kochanowskiego 5, Kochanowskiego 6, Czarneckiego 1, Czarneckiego 2, Bogusławskiego 6, Bogusławskiego 8, Bogusławskiego 10, Wolności 29, Korczaka 1 oraz budynki i baraki komunalne – Osiedla Miasteczka Młodego Robotnika, Żeromskiego 26 A, Chałubińskiego 6, Cyranowska 66, Żeromskiego 13, Rynek Rzochów 3 a. ADM-2 odpowiada za bieżące utrzymanie w sprawności technicznej i eksploatacyjnej podległych budynków jak również zabezpiecza dyżury nad obsługą instalacji ciepłej i zimnej wody, instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych po godz. 15:00 oraz w niedziele i święta. Ponadto do obowiązków ADM-2 należy utrzymanie czystości na podległych jej terenach.   Budynek przy ul. Biernackiego 11
 1. Przed budynkiem nie ma wydzielonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
 2. Budynek nie posiada podjazdu dla wózków inwalidzkich.
 3. Budynek nie posiada windy.
W budynku tym mieści się Administracja Domów Mieszkalnych nr – 1 , która odpowiada za bieżące utrzymanie w sprawności technicznej i eksploatacyjnej obiektów Wspólnot Mieszkaniowych w budynkach przy ulicach: Biernackiego 8, Biernackiego 9, Biernackiego 13, Biernackiego 15, Staffa 2, Staffa 4, Staffa 13, Staffa 15, Niepodległości 1, Niepodległości 3, Niepodległości 11,  Lwowska 11, Legionów 32, Legionów 13, Kościuszki 2, Legionów 8, Kilińskiego 16, Rynek 6, Obrońców Pokoju 10,  Grunwaldzka 2, Grunwaldzka 4, Solskiego 10, Solskiego 12, Solskiego 4, Solskiego 14, Solskiego 16, Solskiego 18, Solskiego 20, Solskiego 22, Solskiego 24, Piotra Skargi 1, Piotra Skargi 2, Piotra Skargi 3, Sikorskiego 1, Sikorskiego 2, Dworcowa 3, Zapolskiej 1, Zapolskiej 2,  Niepodległości 5, Niepodległości 9, Kusocińskiego 1, Kusocińskiego 3, Łukasiewicza 1, Łukasiewicza 2,   Pisarka 5 oraz budynki przy ulicy: Inwestorów ,Głowackiego 23, Obrońców Pokoju 8, Konfederacka 4, Batorego 14, Krakowska 4, Hetmańska 8. Ponadto do obowiązków ADM-1 należy utrzymanie czystości na podległych jej terenach.   Tłumacz języka migowego MZBM w Mielcu zapewnia bezpłatną pomoc tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw urzędowych dla osób z dysfunkcjami narządu słuchu w dwóch metodach komunikowania się:
 • język polski migowy (PJM)
 • system językowo-migowy (SJM)
Osoby uprawnione, które wyrażają chęć skorzystania z pośrednictwa tłumacza są proszone o zgłoszenie takiej potrzeby w sekretariacie MZBM w Mielcu ul. Biernackiego 1 , pokój nr 15. Zgłoszenie takiej potrzeby powinno nastąpić co najmniej na 3 dni robocze przed wybranym przez siebie terminem. Zgłoszenie można dostarczyć w wybrany sposób:
 • osobiście do sekretariatu MZBM w Mielcu, ul. Biernackiego 1 (pok. nr 15)
 • pisemnie pocztą tradycyjną lub kurierską pod adresem: MZBM w Mielcu, 39-300 Mielec, ul. Biernackiego 1
 • pocztą e-mail: sekretariat.mzbm@biznes.mielec.pl
 • poprzez skrzynkę podawczą